ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ HÍRLEVÉL FELIRATKOZÓK RÉSZÉRE


Jelen dokumentum tartalmazza az ELSZÖV-Automatika Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) tájékoztatását a www.elszaut.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Honlap) keresztül, avagy emailben küldött linken keresztül hírlevélre feliratkozók számára (a továbbiakban: Érintett) a személyes adataik kezelésével kapcsolatban.


Az adatkezelő neve és elérhetősége:

ELSZÖV-Automatika Kft.
1106 Budapest, Kabai u. 1.
Tel.: +36 1 431 98 40 
E-mail: info@elszaut.hu 

Az adatkezelő képviselőjének személye és elérhetőségei:

Név: Kovács Attila
Pozíció: ügyvezető igazgató
Tel.: +36 1 431 98 40 
E-mail: info@elszaut.hu 

Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei:

Adatvédelmi tisztviselőt nem foglalkoztatunk.
 

Az Ön személyes adatai kezelésének célja:

Az adatkezelés célja, hogy Adatkezelő üzleti partnerei hírlevelet kapjanak Adatkezelőtől, ezáltal értesülve az Adatkezelő által forgalmazott termékekről, ill. nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő hírekről, újdonságokról, aktualitásokról. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím


Az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 (2016. április 27.) számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: „GDPR”) 6. cikk (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. Tájékoztatjuk arról, hogy Önt megilleti az a jog, hogy e hozzájárulást bármikor visszavonja. Azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Kérjük, hogy a hozzájárulás visszavonását írásban juttassa el részünkre.


A személyes adatok címzettjei (azaz azok a személyek, akik vagy amelyek részére a adatkezelő személyes adatot továbbít):

Az adatok kezelése során adatfeldolgozóként vesszük igénybe
Tárhelyszolgáltató:
Az adatait harmadik személynek, a Webgalamb™ hírlevélküldő alkalmazás üzemeltetőjének (E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt. -1106 Budapest, Fehér út 10. - ) továbbítjuk.


A személyes adatok tárolásának időtartama, illetve ezen időtartam meghatározásának szempontjai:

Az adatok mindaddig kezelésre kerülnek, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél-küldés szolgáltatásról, avagy nem kéri kezelt adatainak törlését.


Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogok:

Ön a GDPR szabályai alapján kérheti az adatkezelőtől:

  • az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azaz információt kérhet arról, hogy Önnel kapcsolatban milyen adatokat kezelünk. Ezen adatokról másolatot is kérhet, amennyiben az mások jogait nem érintheti hátrányosan;
  • az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését;
  • az Önre vonatkozó személyes adatok törlését, kivéve – többek között – ha az adat kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges;
  • az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását. Ha valamely adat korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatot kizárólag tároljuk; egyéb adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, továbbá az Európai Unió vagy valamely tagállama fontos közérdekéből lehet kezelni;
  • Ön bármikor tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen valamely saját helyzetével kapcsolatos okból. Ilyen esetben a adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak;
  • az Ön által az adatkezelő részére rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozáshoz való jog). Ezen jog gyakorlásának feltétele, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy a szerződéskötési szándékon alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.


Az automatizált döntéshozatal tényével - ideértve a profilalkotást is – kapcsolatos tájékoztatás:

Az adatkezelő automatizált adatkezelést nem alkalmaz.


Adatbiztonságról történő tájékoztatás:

Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtott és hajt végre annak érdekében, hogy a megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások révén biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthassanak, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy azokat módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.
Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Önt.
 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati jogok:

Önnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatban 

  • az adatkezelő ügyvezetőjéhez közvetlenül fordulni (Kovács Attila);
  • a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; NAIH) panasz benyújtani (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; e-mail / levelezési cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; 1363 Budapest, Pf.: 9.; tel.: +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400; fax: +36 (1) 391-1410) bírósághoz fordulni (az illetékes Törvényszék bírálja el az Ön igényét).