Adatkezelési Tájékoztatója a cég telephelyét személyesen meglátogatók részére

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt az ELSZÖV-Automatika Kft., mint adatkezelő (a továbbiakban: „adatkezelő”) által alkalmazott kamerás megfigyelőrendszerrel kapcsolatos adatkezelési körülményekről. 
A ELSZÖV-Automatika Kft. a székhelyéül szolgáló irodaházban zárt láncú, úgynevezett CCTV kamerás megfigyelőrendszert használ, amely a hatályos jogszabályoknak megfelelően került kiépítésre. Az elektronikus megfigyelőrendszer (kamerarendszer) a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvmtv.) 30. § és 31. §-aival összhangban vagyonvédelmi célból, a jogsértő cselekmények megelőzése, baleseti helyzetek kivizsgálása, feltárása érdekében működik. 
Az adatkezelő által működtetett kamerák az alábbi, a külső személyek által is látogatható pontokan kerültek felszerelésre:

 1. fölszinti bejárat
 2. műhely bejárat
 3. műhely folyosó
 4. raktár bejárat
 5. anyagszállítás bejárat
 6. szerverszoba bejárat
 7. emeleti irodák bejárat
 8. projekt irodák bejárat
 9. portásfülke felőli főbejárat
 10. udvar

A kamerák látószöge úgy került kialakításra, hogy maximálisan biztosítsa a személy-és vagyonvédelmet, azonban indokolatlanul ne korlátozza a látószögbe kerülő személyek alapvető jogait. A munkáltató a területén elhelyezett kamerákkal rögzített megfigyelést végez.

1. Az adatkezelő (munkáltató) neve és elérhetőségei:

ELSZÖV-Automatika Kft.
cím: 1106 Budapest, Kabai u. 1.
tel.: +36 1 431 98 40
fax: +36 1 431 98 58
e-mail: info@elszaut.hu

2. Az adatkezelő (munkáltató) képviselőjének személye és elérhetőségei:

név: Kovács Attila
pozíció: ügyvezető igazgató
tel.: +36 1 431 98 40
fax: +36 1 431 98 58
e-mail: info@elszaut.hu

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei:

Adatvédelmi tisztviselőt nem foglalkoztatunk.

4. Az Ön személyes adatai kezelésének célja:

Az adatkezelés célja az adatkezelő területén tartózkodó személyek életének és testi épségének védelme, a személy- és vagyonbiztonság fenntartása az elektronikus megfigyelőrendszer igénybevétele útján. A rendszer megszakítás nélkül, 0-24 órában működik. Az adatkezelés során az adatkezelő területén tartózkodó természetes személyek, mint érintettek képfelvételeken látszódó arcképmását, magatartását – mint személyes adatokat - kezeljük.

5. Az Ön személyes adatai kezelésének jogalapjai:

Az adatkezelés az adatkezelő (vagy egy harmadik fél) jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

6. Az adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezeléssel kapcsolatos adatkezelői jogos érdekek leírása:

A GDPR lehetővé teszi az adatkezelő számára azt, hogy valamely jogos érdeke alapozza meg az adatkezelést. Ez alól kivétel lehet, ha az Ön érdekei, alapvető jogai és szabadságai elsőbbséget élveznek. Az adatkezelő adatkezeléshez való jogos érdeke fennállhat például abban az esetben, ha a felek között üzleti vagy egyéb jogviszony áll fenn (például üzleti célú látogatás történik, állásinterjúra jön egy pályázó, stb.).

Az adatkezelő jogos érdeke jelen esetben a vagyonvédelem, illetve a munkavállalók, látogatók egészségének és testi épségének védelme. A kamerák elhelyezése maximálisan tiszteletben tartja az emberi méltóságot, így nem üzemeltetünk kamerát például mosdóhelyiségben, öltözőben.

Az adatkezelő a fentiekkel kapcsolatban érdekmérlegelési teszteket végzett.

7. A személyes adatok címzettjei:

(azaz azok a személyek, akik vagy amelyek részére a munkáltató személyes adatot továbbít)

Az adatkezelő a kamerás megfigyelőrendszer által kezelt adatokat általános jelleggel nem adja ki harmadik személy részére, azonban hatósági megkeresések (például rendőrség, ügyészség, bíróság, nemzetbiztonsági szervek, a katasztrófavédelemben vagy polgári védelemben működő szervezetek, adóhatóság stb.) kérése esetén a felvételek kiadhatók.

8. Az adatkezelő harmadik országba (vagy nemzetközi szervezet részére) továbbítja a személyes adatokat:

Az Ön adatait nem továbbítjuk harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

9. A személyes adatok tárolásának időtartama, illetve ezen időtartam meghatározásának szempontjai:

A kamerás megfigyelőrendszer által kezelt adatokat 30 naptári napig őrizzük.

A felvételek visszanézését az érintett a hozzáférési jog alapján kérelmezheti, a GDPR szabályaival összehangban. 
Az adatkezelő a felvételeket vagyonvédelmi, élet-és egészségvédelmi célokból használhatja fel (például: szabálysértés vagy bűncselekmény esetén a nyomozás elősegítése érdekében; illetve polgári jogi, büntetőjogi szankciók alkalmazása érdekében. A felvételek visszanézésére vonatkozó szabályok a következők: a felvételeket az adatkezelő részéről az ügyvezető igazgató nézheti vissza. Ha a felvételen szereplő személy kéri a felvétel megtekintését, azt az ügyvezető igazgatónak címzett e-mailben kérheti a megtekinteni kért felvétel időpontjának meghatározásával, mely nem sértheti más személyek személyiségi jogait. Az adatkezelő betekintést enged a felvétel megjelölt részébe, 14 munkanapon belül tudja biztosítani a felvételek megtekintését az ügyvezető igazgató jelenlétében.

10. Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogok:

Ön a GDPR szabályai alapján kérheti az adatkezelőtől:

 • az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azaz információt kérhet arról, hogy Önnel kapcsolatban milyen adatokat kezelünk. Ezen adatokról másolatot is kérhet, amennyiben az mások jogait nem érintheti hátrányosan;
 • az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését;
 • az Önre vonatkozó személyes adatok törlését, kivéve – többek között – ha az adat kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges;
 • az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását. Ha valamely adat korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatot kizárólag tároljuk; egyéb adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, továbbá az Európai Unió vagy valamely tagállama fontos közérdekéből lehet kezelni;
 • Ön bármikor tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen valamely saját helyzetével kapcsolatos okból. Ilyen esetben a adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak;
 • az Ön által az adatkezelő részére rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozáshoz való jog). Ezen jog gyakorlásának feltétele, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy a szerződéskötési szándékon alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.


11. Az automatizált döntéshozatal tényével - ideértve a profilalkotást is – kapcsolatos tájékoztatás:

Az adatkezelő automatizált adatkezelést nem alkalmaz.

12. Az automatizált döntéshozatal tényével - ideértve a profilalkotást is – kapcsolatos tájékoztatás:

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ilyen esetben az adatkezelő ezen személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

13. Adatbiztonságról történő tájékoztatás:

Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtott és hajt végre annak érdekében, hogy a megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Az adatkezelő megfelelő hozzáférési és jogosultsági szintek meghatározásával intézkedett arról, hogy az Ön személyes adatai biztonságban legyenek.
Ennek megfelelően a kamerás megfigyelőrendszer által kezelt adatokhoz kizárólag a munkáltató ügyvezetői és tulajdonosai férhetnek hozzá. 

Ugyanakkor – ahogy fentebb írtuk – bizonyos adatai más személyek és szervek részére átadásra kerülhetnek, amelynek oka, hogy az adatkezelő a különböző jogi kötelezettségeit teljesíteni tudja. Ilyen adattovábbítás esetén is biztosítja az adatkezelő, hogy az Ön személyes adatait megóvja.

    13. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati jogok:
Önnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatban 
    • az adatkezelő ügyvezetőjéhez közvetlenül fordulni (Kovács Attila);
    • a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; NAIH) panasz benyújtani (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; e-mail / levelezési cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; 1363 Budapest, Pf.: 9.; tel.: +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400; fax: +36 (1) 391-1410) bírósághoz fordulni (az illetékes Törvényszék bírálja el az Ön igényét).